REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERU

Regulamin dotyczy zakupu Voucherów w Wierchowej Chacie, zwanego w dalszej części Obiektem. Właścicielem Obiektu jest Wierchowa Chata Andrzej Niziński, Droga na Wierch 23, 34-511 Kościelisko, NIP 5512622813, REGON 362749950.
Osoby dokonujące zakupu vouchera w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Nabywcami.
Osoby korzystające z vouchera w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Użytkownikami.

I. Warunki Ogólne

 1. Obiekt zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go do realizacji w Wierchowej Chacie.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie w Wierchowej Chacie.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Obiektu z tytułu utraty lub zniszczenia Vouchera.
 8. Voucher jest ważny przez okres 18 miesięcy od daty zakupu.

II. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Użytkownik wybiera termin realizacji usługi noclegowej w Wierchowej Chacie. Termin usługi należy wcześniej zarezerwować pod nr. tel.: +48 516 313 336 lub mailowo: koscielisko.pokoje@gmail.com
 2. Wierchowa Chata przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, numer seryjny, logo obiektu oraz podpis wystawcy.
 3. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik i/lub Nabywca zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej na Voucherze.
 5. Obiekt ma prawo odmówić realizacji Vouchera, w przypadku gdy upłynął termin jego ważności lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie.

III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód wpłaty.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy po zrealizowaniu Vouchera.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Obiekt po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika i/lub Nabywcę.
 4. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód wpłaty wydany przy zakupie Vouchera.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Obiektu pod adresem www.wierchowachata.pl/regulamin-voucher oraz w recepcji Obiektu.
 4. Obiekt ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców/Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej oraz w recepcji Obiektu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.